Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen die Product Facilitator aanbiedt en uitvoert. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk overeengekomen te worden en vormen een aanvulling op deze algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden
De door de opdrachtgever ontvangen factuur dient 30 dagen na factuurvervaldatum te worden betaald. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Uitvoering van de bestelling
Product Facilitator zal de opdracht met de best mogelijke kennis en vaardigheden uitvoeren. Deze verplichting heeft de kenmerken van een inspanningsverplichting. Het bereiken van het gewenste resultaat kan niet worden gegarandeerd.

Opzegging en tussentijdse beëindiging
Annulering wordt beoordeeld op de datum van de factuur. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training is 50% van de kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training zijn de totale kosten verschuldigd. Indien deelnemers niet verschijnen op de training wordt dit gezien als een annulering. Het is dan niet mogelijk om de training op een andere dag te volgen. De opdrachtgever heeft geen recht op restitutie indien de training voortijdig of voortijdig wordt stopgezet door de deelnemers.

Annulering of wijziging door Product Facilitator
Product Facilitator behoudt zich het recht voor een training zonder opgave van reden te annuleren. De reeds in rekening gebrachte kosten worden gecrediteerd. Product Facilitator is te allen tijde gerechtigd een datum of tijden van een training te wijzigen.

Vertrouwelijkheid
Product Facilitator is verplicht om alle informatie en gegevens van de deelnemers vertrouwelijk te houden. Product Facilitator zal in het kader van de training alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de belangen van de deelnemer te beschermen.

Verantwoording/Integriteit
Product Facilitator is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de training, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de uitvoering van de training mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot het bedrag van de kosten die Product Facilitator heeft ontvangen. Aansprakelijkheid met betrekking tot bedrijfsschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Product Facilitator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van deelnemers of hun organisatie, die zouden kunnen ontstaan door het annuleren van een training. Product Facilitator is niet aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de training aan eigendommen van deelnemers wordt toegebracht. De deelnemers moeten te allen tijde zorg dragen voor hun bezittingen. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij de veiligheidsinstructies en normen opvolgt.

Klachten
Klachten over de training dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Product Facilitator. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Product Facilitator adequaat kan reageren. Indien een klacht gegrond is, kan Product Facilitator besluiten de kosten al dan niet gedeeltelijk te vergoeden.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillenbeslechting
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Slotbepaling
In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening niet voorzien, is tevens Nederlands recht van toepassing.

Boskoop, augustus 2023